Skip to main content

Centrala begrepp om hållbarhet

Lär mer om hållbarhet!

  • GSTC

Global Sustainable Tourism Council är ett organ som satt globala standarder för hållbar turism med ett syfte att öka kunskapen om just hållbar turism. Det finns fyra kriterier att förhålla sig till:

  1. Reducering av miljöpåverkan
  2. Effektiv hållbarhetsplanering
  3. Maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället
  4. Framhävande av kulturarv
  • Ur FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" från 1987

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

  • Regeringens klimatmål

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid. Målet är att Sverige senast 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från transporterna ska minska med 70% till 2030.

  • Agenda 2030

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för en hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns FN's Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet - social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen. 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 4this is a picture of the number 9this is a picture of the number 7this is a picture of the number 7